สนับสนุนกำลังพลประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ

0
1647

พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน “โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนครอบครัวกำลังพลฯ จำนวน  55  ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,183,100 บาท ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่