สนข. เปิดสำรวจออนไลน์ เร่งพัฒนาการเดินทาง-ขนส่ง กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพื่อยกระดับระบบคมนาคมไทย

0
1139

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิเคราะห์ จัดทำแผนคมนาคม และสำรวจข้อมูลความต้องการในการเดินทางของผู้คน รวมถึงสำรวจการขนส่งสินค้า โดยจัดทำสุ่มสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 70,000 ครัวเรือน รวมไปถึงการจัดทำการสำรวจในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

เพื่อพัฒนาปรับปรุงแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนระบบคมนาคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 8 จังหวัด
เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนที่สะสมยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เดินหน้ายกระดับระบบคมนาคมอย่างยั่งยืน

นายปัญญา ชูพาณิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำฐานข้อมูลในแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (extended Bangkok Urban Model : eBUM) โดยมีบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แพลนโปร จำกัด, บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมวางแผน รวมถึงเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจร ซึ่งในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าข้อมูลบางส่วนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้แบบจำลองมีการปรับปรุงข้อมูลความต้องการการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้าให้ทันสมัยและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

“เริ่มจากการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) ซึ่งเป็นข้อมูลหลักสำหรับการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้มีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่การศึกษาการเดินทางในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาให้การเดินทาง และ การขนส่งสินค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นโมเดลหลักในการนำไปขยายสู่การเดินทางในเส้นทางอื่น ๆ ต่อไป”

พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อการยกระดับคมนาคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษาจะ สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจร เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการพัฒนาโครงการฯ สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลระบบขนส่งและจราจรที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดจำนวนตัวอย่าง สุ่มสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 70,000 ครัวเรือน อาทิ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวที่บ้าน ที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ รวมไปถึงการจัดทำการสำรวจในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างวงกว้าง และแบบการสำรวจการขนส่งสินค้า อาทิ ด่านชั่งน้ำหนัก สถานีขนส่งสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น ตลอดจนสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างสุ่มสำรวจไม่น้อยกว่า 10,000 ตัวอย่างในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า “สนข. เดินหน้าลงสำรวจตั้งแต่เดือน ก.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน แล้วเสร็จไปกว่า 65% และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึง ต.ค.65 โดยพื้นที่ศึกษาของแบบจำลอง ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา บางส่วน ครอบคลุม 77 อำเภอ 489 ตำบล รวมพื้นที่ประมาณ 6,630 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายในอนาคต” นายปัญญา ชูพาณิช กล่าวทิ้งท้าย

สามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจการเดินทางในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับการเดินทางและการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคลิก www.btds-otp.com หรือ สแกน QR Codeและสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.btds-otp.com หรือ Facebook โครงการ BTDS by OTP