สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก เปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ถึงระดับชั้นเจรจาธุรกิจการค้า

0
1887

สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริกเร่งพัฒนาการสื่อสารภาษาจีน หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสามารถเจรจาธุรกิจการค้า พร้อมออกฝึกภาคปฏิบัติกับสถานที่จริง 

 

อาจารย์เช่าหยุน หลี่ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ประธานหลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริกได้ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดหลักสูตรฯ ขึ้นมาเพื่อต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนจากเจ้าของภาษา ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มต้นการฝึกฝน เรียนรู้ สื่อสาร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการสร้างความจดจำและสร้างความเข้าใจในการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับคู่ค้าได้อย่างเข้าใจ จึงได้จัดทำหลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจการค้า รุ่นที่ 1 ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและเสริมทักษะภาษาจีน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  และเพื่อเป็นการสื่อสารกับคู่ค้าชาวจีนได้อย่างเข้าใจเป็นอย่างดี  ซึ่งหลักสูตรฯนี้มีกลุ่มเป้าหายสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการเสริมและสร้างทักษะการสื่อสารด้านภาษาผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักเจรจาการค้า SMEs Otop พนักงานเอกชน หรือผู้ที่ทำงานประจำ และต้องการสร้างทักษะในการสื่อสารภาษาจีน รวมถึงนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการสื่อสารภาษาจีน 

ทางด้าน ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวเสริมว่า หลักสูตรเรียนภาษาจีนกับ ม.เกริก ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะนอกจากการการเรียนทฤษฎี ในห้องเรียน 40 ชั่วโมงโดยเริ่มจากพื้นฐาน จำนวน 20 ชั่วโมง และภาษาจีนธุรกิจอีก 20 ชั่วโมง พร้อมทั้งพาไปฝึกภาคปฏิบัติอีก 10 ชั่วโมง กับสถานที่จริง อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจกับนักธุรกิจชาวจีน การร่วมรับประทานอาหารกับชาวจีน การพาไปซื้อของ ช็อปปิ้ง และการเช็คอิน โรงแรม ที่พัก เป็นต้น ซึ่งสอนโดยเจ้าของภาษาโดยตรง ที่พูดไทยและจีนชัดมาก ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดช่วงเวลาการเรียนไว้เป็น 2 รอบ คือ รอบวันธรรมดาเรียนทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  และ รอบวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563  เรียนทุกวันเสาร์เวลา 10.00-16.00 น.  จำกัดจำนวนผู้เรียนเพียงรอบละ 30 ท่านเท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ FB : หลักสูตรเรียนภาษาจีน ม.เกริก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-751-6318 และมหาวิทยาลัยเกริก โทร. 02-970-5820  ต่อ 456 (ในเวลาทำการ)