ศ.ศ.ป. คัด “ครูศิลป์ของแผ่นดิน-ครูช่างศิลปหัตถกรรม – ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ปี 2563 นำผลงานจัดแสดงใน “งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11” ณ ไบเทค บางนา

0
1275

นางสาวแสงระวี  สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  กล่าวว่า “โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563” เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ ศ.ศ.ป. หรือ SACICT ได้สานต่อโครงการเพื่อคัดสรรบุคคลที่เป็นที่สุดในการอนุรักษ์และสร้างสรรผลงานแห่งปี เพื่อเชิดชูเป็น  “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ทั้งนี้ SACICT มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรบุคคลเพื่อที่จะเชิดชูเป็น .“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาโดยคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานศิลปหัตถกรรมหลากหลายแขนง มาร่วมพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ถือเป็นที่สุดแห่งทักษะฝีมือ และผู้ที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สะท้อนผ่านผลงานอันทรงคุณค่า งดงาม น่าประทับใจ ที่เป็นที่สุดของงานแขนงนั้นๆ จริงๆ แล้ว อีกทั้งยังพิจารณาถึงการเป็นผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมในประเภทที่มีแนวโน้มขาดแคลนหรือมีแนวโน้มสูญหาย หรือเหลือผู้ทำน้อยรายด้วยทักษะฝีมือและองค์ความรู้เชิงช่างที่อยู่ในตัวบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดเหล่านี้ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา  และส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  ตลอดจนผู้ที่ได้รับการเชิดชูทุกท่านเหล่านี้ จะได้รับโอกาสการส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมที่จัดโดย SACICT ตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศ.ศ.ป. หรือ SACICT นำสุดยอดผลงานศิลปหัตถกรรมแห่งปี โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 คัดสรรบุคคลที่เป็นที่สุดในการอนุรักษ์ และสร้างสรรผลงานแห่งปี เพื่อเชิดชูเป็น  “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” พร้อมนำผลงานจัดแสดงภายใน “งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11” ระหว่าง 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ฮออล์  EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สำหรับในปีนี้มีบุคคลที่ SACICT เชิดชูเป็น  “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” โดยมีบุคคลที่ส่งผลงานมากกว่า 300 ท่าน และได้รับการพิจารณาคัดสรรเชิดชู ภายใต้ “โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563”  เชิดชูเป็น

“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” จำนวน 6 ท่าน คือ

 1. นางซ้อง จบศรี (อายุ 90 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าซิ่นตีนจก (ลาวครั่ง) จ.ชัยนาท
 2. นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ (อายุ 54 ปี) ประเภทเครื่องดิน คนโทน้ำต้น จ.เชียงใหม่
 3. นางสาวนิธิมา ธิมากูล (อายุ 58 ปี) ประเภทเครื่องทอ ปักสะดึงกลึงไหม จ.นนทบุรี
 4. นายเวียง ตั้งรุ่น (อายุ 71 ปี) ประเภทเครื่องกระดาษ ว่าวควาย จ.สตูล
 5. นางสาวมัณฑนา ธนประดิษฐ์ (อายุ 76 ปี) ประเภทเครื่องอื่นๆ งานประดิษฐ์เครื่องสด กรุงเทพมหานคร
 6. นายเหลื่อม สิงห์ชัย (อายุ 75ปี) ประเภทเครื่องจักสาน ประทุนเกวียน จ.สุรินทร์

“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” จำนวน 14 ท่าน คือ

 1. นายบุญช่วย มาปะละ (อายุ 65 ปี) ประเภทเครื่องไม้ ด้ามดาบ และฝักดาบ จ.ลำปาง
 2. นายแสวง ศิริ (อายุ 70 ปี) ประเภทเครื่องจักสาน กุบละแอ จ.ลำปาง
 3. นางบัวจัน นิปุนะ (อายุ 58 ปี) ประเภทเครื่องโลหะ ปิ่นปักผมโบราณ จ.เชียงใหม่
 4. นายสมัย สรสิทธิ (อายุ 48 ปี) ประเภทเครื่องไม้ แกะสลักไม้ จ.ราชบุรี
 5. นางสาวนงค์นุช เจริญพร (อายุ 56 ปี) ประเภทเครื่องดิน เครื่องปั้นดินเผาโบราณ จ.อยุธยา
 6. นางคำสาด ชื่นใจ (อายุ 53 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้ายกมุก จ.สระบุรี
 7. นางสาวประกอบ ปัญจิต (อายุ 55 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์
 8. นางวิไล แก้วชมพู (อายุ 55 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าซิ่นตีนจก จ.เชียงใหม่
 9. นางสว่างจิตร มณีศิริ (อายุ 60 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้ายกมุก จ.สระบุรี
 10. นางอารีย์ ขุนทน (อายุ 56 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช
 11. นางฐิติมา แก้วเขียว (อายุ 61 ปี) ประเภทเครื่องอื่น ๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ จ.อยุธยา
 12. นางสาวเยาวภาค์ พรมหาญ (อายุ 47 ปี) ประเภทเครื่องอื่น ๆ มาลัยข้าวตอก จ.ยโสธร
 13. นายรชต ชาญเชี่ยว (อายุ 39 ปี) ประเภทเครื่องอื่น ๆ กระจกเกรียบโบราณ จ.เชียงใหม่
 14. นายสมคิด คชาพงษ์ (อายุ 57 ปี) ประเภทเครื่องอื่น ๆ แทงหยวก จ.นนทบุรี

“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” จำนวน 9 ท่าน คือ

 1. นายธีร์ธวัช แก้วอุด (อายุ 23 ปี) ประเภทเครื่องโลหะ หลูบเงิน จ.น่าน
 2. นายประวิทย์ โนนทิง (อายุ 37 ปี) ประเภทเครื่องโลหะ เครื่องทองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 3. นายวัชระ บุษบรรณ (อายุ 39 ปี) ประเภทเครื่องโลหะ เครื่องถมเงิน ถมทอง จ.นครศรีธรรมราช
 4. นางธิดา หมึกจันทึก (อายุ 53 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าทอไทยวน-สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 5. นางวิมลพรรณ แก้วจําปาสี (อายุ 56 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าซิ่นตีนจก (ไทยวน-คูบัว) จ.ราชบุรี
 6. นายอธิป ย้อนเพชร (อายุ 30 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี
 7. นางสาวอังคณา นักรบไพร (อายุ 25 ปี) ประเภทเครื่องทอ ผ้าทอขนแกะ จ.แม่ฮ่องสอน
 8. นายอภิเดช ศิริบุรี (อายุ 28 ปี) ประเภทเครื่องรักลายรดน้ำ จ. มหาสารคาม
 9. นายปรีชา หนูคง (อายุ 37 ปี) ประเภทเครื่องอื่น ๆ ร้อยลูกปัดมโนราห์ จ.สงขลา

 

โดยที่สุดผลงานแห่งปีของบุคคลที่ได้รับการเชิดชู “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”      “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”  SACICT จะได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ  พร้อมทั้งนำผลงานมาจัดแสดงภายในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 11  กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฮออล์ EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เป็นงานที่แสดงตัวตน และผลงานของบุคคล ชั้น “ครู” เป็นพื้นที่สำหรับครู และทายาทครู ที่ SACICT  ได้เชิดชูทุกคนจากทั่วประเทศ ให้ได้มาแสดงศักยภาพในผลงาน และฝีมือเป็นการเฉพาะ และถือเป็นงานที่จำหน่ายผลงานหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุด หรือสนใจติดตามได้ที่   www.sacict.or.th และ https://www.facebook.com/sacict/”