ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเปิดตัวโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

0
916

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า ด้วยพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย ในด้านการบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัยในการให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการอวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็นและหลอดเลือด
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และมีความเท่าเทียมกัน คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงได้พัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นจากผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนหรือเสริมแทน กระดูกและเส้นเอ็นใช้ในการปลูกสร้างกระดูก ทดแทนกระดูกในส่วนที่หายไป เช่น จากการติดเชื้อ ซีส เนื้องอก มะเร็ง ทำให้เกิดการติดของกระดูกที่หักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียแขนขาจากโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดทำเนื้อเยื่อให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลโดยปรับปรุงยกระดับห้องปฏิบัติการใหม่เป็นห้องสะอาดชนิด Class 100
และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงจัดทำโครงการ “ปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูก เส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่าถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565 มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูก เส้นเอ็น โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 90 คน จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ กล่าวว่า มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงให้การสนับสนุนภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท เพื่อปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น สอดรับกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงวัย ให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจนำกระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยโทรศัพท์. 0 2256 4045 – 6 ต่อ 2508 หรือ 09 2247 9864 หรือ line ID : odctsb
*****************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
คุณนพรัตน์ เงาอำพันไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทร .084 662 6155 หรือ 02 256 4045-6
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นจากผู้บริจาคที่สิ้นชีวิตแล้ว
สามารถนำมาใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนหรือเสริมแทน กระดูกและเส้นเอ็นใช้ในการปลูกสร้างกระดูก ทดแทนกระดูกในส่วนที่หายไปเช่น จากการติดเชื้อ ซีส เนื้องอก มะเร็ง ทำให้เกิดการติดของกระดูกที่หักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียแขนขาจากโรคและอุบัติเหตุต่างๆ
ข้อดีของการใช้กระดูกและเส้นเอ็นที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต
1. ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดใช้กระดูกของผู้ป่วยเอง และผลข้างเคียงจากการสูญเสียกระดูกของผู้ป่วย
2. ลดระยะเวลาทำผ่าตัดและลดอาการปวด เนื่องจากสามารถผ่าตัดแบบแผลเล็กโดยไม่ต้องผ่าตัดนำกระดูกจากผู้ป่วยมาใช้ มีเพียงแผลเพื่อใส่กระดูกของผู้บริจาค ซึ่งมีขนาดเล็กจึงลดระยะเวลาทำผ่าตัดและลดอาการปวดแผลได้
3. เป็นประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บและต้องได้รับการทดแทนด้วยเส้นเอ็นหลายเส้น หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยวัสดุทดแทนได้ เช่น การบาดเจ็บที่หมอนรองข้อ
4. ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายกระดูกไม่มีปฏิกริยาปฏิเสธกระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต เนื่องจากกระดูกไม่มีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่
5. กระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายกระดูกน้อยมาก
6. กระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีฤทธิ์ช่วยเหนี่ยวนำการสร้างกระดูกใหม่ Osteoconduction ได้ดี และมีฤทธิ์ Osteoinduction อย่างอ่อน
7. ช่วยรองรับโครงสร้างของกระดูกเดิมได้ทันทีหลังผ่าตัด เช่น การปลูกถ่ายกระดูกหัวสะโพกเพื่อเสริมเบ้า ข้อสะโพกที่กระดูกทรุดและสูญเสียกระดูก

ผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นต่างๆและข้อบ่งชี้ในการใช้ทำผ่าตัด
ของคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
1. เส้นเอ็นกระดูกสะบ้า (Patellar Tendon)
ใช้ในการผ่าตัดเสริมหรือเปลี่ยนเส้นเอ็นข้อเข่า และเส้นเอ็นไข้วหน้า หรือเส้นเอ็นไข้วหลังฉีกขาด

2. เส้นเอ็นร้อยหวาย (Achilles Tendon)
ใช้ในการผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นข้อเข่า เช่น เส้นเอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament), เส้นเอ็นไขว้หลัง (Posterior Cruciate Ligament), เส้นเอ็นหัวเข่าด้านใน (Medial Collateral Ligament), เส้นเอ็นเหนือหัวเข่า (Quadriceps), เส้นเอ็นหลังหัวเข่า (Hamstrings)

3. เส้นเอ็น อื่นๆ
เช่น Anterior Tibialis, Posterior Tibialis, Gracilis & Semitendinosus ฯลฯ
ใช้ในการผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นข้อเข่าหรือเส้นเอ็นไข้วที่ฉีกขาด

4. แผ่นเอ็นข้างขา (Fascia Lata Tendon)
ใช้ในการผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นต่างๆที่ฉีกขาด

5. กระดูกยาว ผ่าครึ่ง (Half Long Bone)
ใช้ในการผ่าตัดดามกระดูกที่ได้รับอันตราย เช่น กระดูกหักและกระดูกหายไปบางส่วน หรือใช้ในการผ่าตัดเนื้องอกของกระดูก หรือใช้เสริมกระดูกผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

6. กระดูกหัวสะโพก (Femoral Head)
ใช้ในการผ่าตัดข้อสะโพกเสื่อมและเบ้ากระดูกที่เป็นโพรงลึก โดยใช้กระดูกหัวสะโพกทดแทนกระดูกส่วนที่หายไป หรือนำกระดูกหัวสะโพกไปบดหรือทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในโพรงกระดูก

7. กระดูกสี่เหลี่ยมลูกเต๋า (Cancellous Bone Cubes)
ใช้ในการทำผ่าตัดเชื่อมกระดูกที่หัก หรือเสริมกระดูกที่ยุบตัว เช่น เชื่อมกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอ หรือใส่ในโพรงกระดูกที่ได้รับการบาดเจ็บหรือมีการตัดกระดูกออก

8. กระดูกปีกสะโพก (Ilium Bone Block)
ใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเสื่อม โดยนำมาใส่เสริมแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลังเดิมของกระดูกผู้ป่วยที่แตกหักหรือมีความผิดปกติอื่นๆ เพื่อให้เชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน

9. กระดูกผง (Bone Powder)
ใช้ในการผ่าตัดเสริมส่วนต่างๆ ของกระดูกที่หายไป ด้านทันตกรรม ทันตแพทย์ใช้ในการทำรากฟันเทียมโดยใส่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกก่อนการฝังรากฟันเทียม เพื่อให้มีการเชื่อมต่อกันได้ดี

10. กระดูกบด (Bone Crushed)
ใช้ในการผ่าตัด เชื่อมกระดูกสันหลัง (spinal fusion) โดยหลังจากนำกระดูกบางส่วนออกมาจึงใส่กระดูกบดลงไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก หรือใช้ในการผ่าตัดกระดูกนิ้วมือที่หักและมีการสูญเสียกระดูก นำกระดูกบดใส่เสริมไปในโพรงกระดูก