ศูนย์การค้าเครือแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA การันตีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างมั่นใจ

0
1617

ศูนย์การค้าในกลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลล์ ร่วมด้วย ผู้จัดการทั่วไป ประกอบด้วย Asiatique The Riverfront, Gateway Ekamai, Gateway at Bangsue, Pantip Pratunam, Pantip Ngamwongwan, Pantip Chiangmai, Lasselle’s Avenue, Tawanna Bangkapi และ O.P. Place ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการเพื่อการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ถือเป็นแนวปฏิบัติสู่วิถีปรกติใหม่ (New Normal) ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ ทำให้เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไป

       ทั้งนี้  9 ศูนย์การค้าภายใต้กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ได้พัฒนาพร้อมประกาศใช้แผนแม่บท ‘5S’ ครอบคลุม 3 กลุ่ม 5 มาตรการ เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านความปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ใช้บริการ พนักงาน และผู้เช่า ยกระดับสู่การเป็น SAFETY PLACE ภายใต้แคมเปญ ‘AS WE CARE เพราะเราห่วงใย’ ตั้งแต่พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมาตรการทั้ง 5 ประกอบด้วย 1.Secure Screening คัดกรองความปลอดภัยก่อนเข้าใช้สถานที่ 2. Social Distancing เว้นระยะห่างและบริหารปริมาณ traffic อย่างเหมาะสม 3. Super Hygienic Cleaning เน้นสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 4. Support Care Service จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ 5. Safety Trace เก็บข้อมูลเพื่อความแม่นยำในการติดตามผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าใช้บริการในทุกๆ ศูนย์การค้าในเครือฯ