ศุภาลัย ผนึกกำลังคู่ค้าร่วมสัมมนา SPALI SUPPLIER DAY 2023 แชร์แนวทางสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

0
378

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ จัดงาน
SPALI SUPPLIER DAY 2023 เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่พันธมิตรทางการค้า โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคู่ค้าและบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ