ศุภาลัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2563

0
89

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประจำปี 2563 เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ

โดยครอบคลุมหัวข้อด้านสินค้า การให้บริการ ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และความเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อสารมวลชน