วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ”

0
248

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ” มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานโครงการ ณ ห้อง Executive 1 ชั้น B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการจัดการขยะ เช่น ขยะพิษ และขยะพลาสติก แม้จะมีการจัดการปัญหาไปบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องการการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และระดับประเทศ โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศ เสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนเพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวบรวมความรู้ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สังคม อีกทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมอันเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการส่งมอบนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อความยั่งยืน

อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสื่อมวลชน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งด้านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนัก ผ่านรายการ Envi Insider ทาง FM 105 MHz โดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเกิดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเอง ผ่านการทำโครงงาน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของประเทศ ในแต่ละปีปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกจากการสั่งสินค้าและอาหารในรูปแบบออนไลน์หรือเดลิเวอรีเพิ่มมากขึ้นกว่า 15 เปอร์เซนต์ จึงเป็นที่มาของหัวข้อโครงการในปีนี้ที่เน้นเรื่องการจัดการขยะ ทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมืองยุคใหม่ ที่ไม่เพียงมีความรู้อยู่ในตัวเองเท่านั้น แต่สามารถมองบริบทรอบข้าง มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไป
พร้อม ๆ กัน

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในค่ายนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน และได้เยี่ยมชมการจัดการขยะแบบครบวงจรจากสถานที่จริง อีกทั้งเรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายไปต่อยอดผ่านการทำโครงงานการจัดการขยะในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสื่อประกอบการเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ Chula MOOC ตอน ขยะ: ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม สำหรับให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการจัดการขยะได้เรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร. 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956