วิริยะประกันภัย-VCB-สถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมลงนาม MOU ผลิตช่างยนต์ ปริญญาตรี

0
385

นายพรเทพ วัลลิโภดม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ในฐานะรองกรรมการจัดการ บริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จำกัด นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และนายทองคำ ตินะลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ มีทักษะและความชำนาญ จากประสบการณ์จริง สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมประกันภัย และตลาดแรงงานสากลได้อย่างภาคภูมิ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างกว่า 40 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์บริการ VCB Car Service จังหวัดนนทบุรี

ความร่วมมือ จาก 3 ภาคี ในครั้งนี้ ได้จัดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยจะทำการคัดเลือกผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคในเขตพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์บริการ VCB Car Service มาศึกษาต่อเนื่องจำนวน 2 ปี มุ่งเน้นเนื้อหาความรู้ด้านเทคโนโลยีการซ่อมตัวถัง เทคโนโลยีสี และการทดสอบคุณภาพสีรถยนต์ เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถไฟฟ้า และความรู้ด้านวิเคราะห์ความเสียหาย เมื่อเรียนครบเนื้อหาตามหลักสูงและสอบผ่าน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)