วิริยะประกันภัย เสริมความแข็งแกร่ง!! ระดมทัพเสริมความรู้เพิ่มเสริมศักยภาพงานซ่อมมุ่งสู่ผู้นำบริการประกันภัยยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

0
975

วิริยะประกันภัยจับมือสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือ จัดทำโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านรถยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” เพื่อเพิ่มศักยภาพยกระดับการบริการรองรับบริการรถไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวต่อเนื่อง เริ่มนำร่องโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมขยายผลโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคต่อไป

นายภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ปิดเผยถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในยุคที่ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องว่า บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการประกันวินาศภัยมากว่า 75 ปี โดยการรับประกันภัยหลักๆ มาจากการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งถือเป็นหัวสำคัญที่นำพาให้บริษัทฯ เติบโตและยืนหยัดอย่างยั่งยืน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีต่างๆ ก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ เองก็ต้องปรับตัวให้ก้าวทันตามไปด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า ที่เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อีกทั้งนโยบายของทางภาครัฐที่มีการส่งเสริมและผลักดันมาตรการที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศ อย่างนโยบาย “30@30” คือ ตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกหรือศูนย์กลางของภูมิภาค (EV Hub)”
“วิริยะประกันภัยเองก็ตระหนักในเรื่องของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งในเรื่องของรถไฟฟ้านี้บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมรองรับการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามาเกือบ 4 ปี บุคคลากรทุกส่วนงานต่างก็ตื่นตัวต่างก็คอยเรียนรู้กัน จากองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเองก็ดีหรือจากการศึกษาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์” และล่าสุดบริษัทฯได้ยกระดับการบริการทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่ง” นายภาคภูมิกล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวต่อไปว่าในปี2565นี้ บริษัทได้ขอความร่วมมือจากสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือ จัดทำโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านรถยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” (Electric Vehicle Technology and Safety)เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรวิริยะประกันภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่สรุปความเสียหาย ผู้ประกอบการรถยก รวมถึงศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ซึ่งบุคคลกรที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้นำความรู้ไปต่อยอด พัฒนา เพื่อให้พร้อมรองรับบริการรถไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวต่อเนื่องต่อไป

“โครงการนี้บริษัทได้เริ่มนำร่องสร้างองค์ความรู้ไปแล้วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ธรรมภูติ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจะขยายผลโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคต่อไป

“ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ซ่อมฯ กระจายอยู่ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด มากกว่า 600 แห่ง และดีลเลอร์ 1,100 แห่ง เพื่อให้บริการด้านงานซ่อมรถยนต์อย่างครบวงจรด้วยงานคุณภาพสูง และมีมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศให้กับลูกค้าที่ทำประกันภัยกับวิริยะประกันภัย และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพการบริการ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการตรวจประเมินศูนย์ซ่อม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งด้านกายภาพ ด้านคุณภาพงานซ่อม และด้านการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพมาตรฐานงานซ่อมจากศูนย์ซ่อมฯ ของวิริยะประกันภัยทุกแห่ง ให้ได้รับการดูแลและบริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการดูแลความเสียหายอันเกิดกับรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม” นายภาคภูมิกล่าวในที่สุด