วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 159

0
339

นางปาริชาติ ภู่พงศ์ศักดิ์ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และนายประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 159

 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัย การรักษากฎจราจรและมารยาทการใช้รถบนท้องถนน รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 109 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

สำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปี 2566 นี้ มีกำหนดการจัดโครงการอบรมฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 158 จังหวัดนครราชสีมา, รุ่นที่ 159 จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 160 จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดการจัดอบรมในรุ่นถัดไป จะจัดขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: วิริยะประกันภัย สาขาจันทบุรี โทร. 0-3937-3888