วิริยะประกันภัยคว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3

0
1135

    ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 (TCC Best Awards 2021) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล อันก่อให้เกิดการยอมรับเชื่อถือต่อสังคมและสาธารณะอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 (ปี 2556, 2561 และ 2564) โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

    สำหรับโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” อันเป็นโครงการที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขึ้น ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานขององค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณต่อไป