รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลพิเศษ (EXCELLENT OPEN DATA HUB AWARD WINNERS)

0
738

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท
ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลพิเศษ (EXCELLENT OPEN DATA HUB AWARD WINNERS) สำหรับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดงาน Digi Data Awards 2022

พร้อมร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “Review and Preview ภาครัฐไทยกับการขับเคลื่อนด้วย Data” ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล DIGI Data Awards 2022 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่จัดทำข้อมูลมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th

รวมทั้งส่งเสริมความมุ่งมั่นการจัดทำชุดทำข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Government” โดยมีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 58 รางวัล ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลพิเศษ (EXCELLENT OPEN DATA HUB AWARD WINNERS) ภายในงานนี้ด้วย