รมว.อว. และ รมว.กห.เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ระหว่าง วช. และ อผศ.

0
197

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ซึ่งลงนามโดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในระหว่างงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความต้องการของผู้พิการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวัน การส่งเสริมสุขภาพกาย และจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายรัฐบาล โดยหนึ่งในเป้าประสงค์ที่สำคัญคือการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ กลไกสำคัญคือ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการนับเป็นความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อันดีที่ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัย ภายใต้กระทรวง อว. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยผลักดัน ริเริ่มขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการในวันนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกพิการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และพลเรือนที่มีความพิการทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้น

ด้าน พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า ในนามกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยที่กำกับดูแลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทหารผ่านศึกทั่วประเทศ สำหรับทหารผ่านศึกที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การดูแลและรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด โดยปัจจุบันงานกายอุปกรณ์ถือว่าเป็นงานที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้พิการในสังคม

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตระหนักถึงความสำคัญต่อความต้องการของผู้พิการในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วนั้น จะนำไปสู่การขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จนเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามบันทึกข้อที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน