รมว. คลังและกรรมการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี

0
486

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร และนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จํากัด

ซึ่งดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก เพื่อจำหน่าย รวมถึงแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นกลไกสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกร โดยสหกรณ์ฯ ทำธุรกิจและให้บริการสมาชิก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสินเชื่อ ด้านธุรกิจจัดหาสินค้าเพื่อการจําหน่าย และด้านแผนกโรงสี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 11,310 คน และกลุ่มสมาชิกกว่า 179 กลุ่ม

จากนั้นเดินทางไปสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด เพื่อเยี่ยมชมการผลิต การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และการจำหน่ายกล้วยอินทรีย์ปลอดสารพิษ ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และกล้วยนํ้าว้า ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น รวมถึงตลาดภายในประเทศที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยสหกรณ์ฯ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านเงินทุน การให้ความรู้ในการปลูกกล้วยแบบมีมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการแปลงปลูกอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับสมาชิก

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้เติมทุนผ่านโครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานสถาบันเกษตรกร ปี 2565 -2568 และสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อใช้เป็นทุนในการให้สินเชื่อแก่สมาชิกในการลงทุนขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน อันเนื่องจากวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจถดถอย ธ.ก.ส. จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566