รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหารและอำนาจเจริญ

0
630

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการด้านเนื้อโคขุนครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การสนับสนุนพันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกร การแปรรูปเนื้อโคขุนและอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดจำหน่ายที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงจนเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอื่นๆ

จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรเกษตรกรและชุมชนในการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยกระบวนการรวบรวม การตรวจสอบคุณภาพและแปรรูปผลผลิตที่มีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

รวมถึงการยึดหลักตลาดนำการผลิต โดยมีการจับมือกับคู่ค้าทางการตลาด เพื่อนำไปสู่ การผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งถือเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566