มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุน 2 หน่วยงาน อบรมสร้างอาชีพ ตามพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

0
1392

คณะกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง นำโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเดินหน้าพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การอบรมงานช่างพื้นฐาน และการผลิตรถเข็นครัวมาดาม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการอบรมงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและ

แม่เลี้ยงเดี่ยว โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม, นางปุณฑริกา ใบเงิน, ร้อยเอกหญิงชญาดาหนีพาล และ นางปิยมา ชรินธร คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันก่อน ณ ห้องประชุม เมืองไทยประกันภัย

*บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา*
1.ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิมาดามแป้ง
2.นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิมาดามแป้ง
3.นางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
4.นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง
5.นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
6.นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม กรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง
7.นางปิยมา ชรินธร กรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง