พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน

0
1340

   บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนระหว่างกัน“Memorandum of Understanding on Compulsory Motor Vehicle Insurance for Vehicles in Cross-Border”เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานว่าด้วยแผนการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของอาเซียนผ่านระบบ Online โดยเป็นการลงนามความร่วมมือในการตกลงใช้ระบบ ASEAN Compulsory Motor Insurance (ACMI)เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลการประกันภัยรถภาคบังคับอาเซียน เพื่อใช้ในการออกกรมธรรม์และบลูการ์ดของประเทศสมาชิก รวมทั้งระบบประสานการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (SOS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอาเซียนและผู้ประกอบการขนส่ง สามารถทำประกันภัยรถภาคบังคับของทุกประเทศในอาเซียนได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ (อิเล็กทรอนิกส์) และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบการมีประกันภัยรถภาคบังคับโดยหน่วยงานภาครัฐต่อไป  

    โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ทำหน้าที่เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับแต่งตั้งจากภาครัฐให้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ทำหน้าที่ออก Blue Card สำหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ารถมีการทำประกันภัยรถภาคบังคับตามข้อตกลงอาเซียนให้กับผู้ขนส่งสินค้าของแต่ละประเทศและมีหน้าที่จัดให้รถมีประกันภัย พ.ร.บ.ภาคบังคับตามกฎหมายกับผู้รับขนสินค้าจากประเทศอื่นที่จะนำรถเข้ามาในประเทศไทยและจะต้องมีการทำประกันภัยภาคบังคับอย่างถูกต้องจากประเทศต้นทางมาก่อน

    หากรถขนส่งสินค้าที่เดินทางผ่านแดนที่มี BLUE CARD เกิดอุบัติเหตุทางถนน ในประเทศไทยผู้ประสบภัยสามารถแจ้งเหตุกับ Call Center  1791 ของบริษัทกลางฯ หรือผ่านทาง ACMI Service โมบายแอพฯ โดยบริษัทกลางฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยที่มอบอำนาจหรือประสานงานแจ้งบริษัทประกันภัยเจ้าของกรมธรรม์ทราบและดูแลด้านสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัยต่อไป