พิธีมอบใบประกาศนียบัตร​ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะ​ของบุคคล​ตามมาตราฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

0
584