พาณิชย์-DITP หนุนวาระแห่งชาติ BCG Economy Model โชว์ไอเดียต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชง

0
1566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์ใยกัญชง “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” เปิดตัวชุดข้อมูลการศึกษาตลาดเชิงลึก ระดมทัพกูรูเติมเต็มความรู้ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงภาคการผลิตสู่โอกาสก้าวใหม่ทางการค้าในตลาดโลก พร้อมโชว์ไอเดียต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชง หนุนวาระแห่งชาติ BCG Economy Model ปูทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอมูลค่าเพิ่มสูง
ด้วยกัญชง

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ เรื่อง ตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตจากใยกัญชง “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM MEETING ท่ามกลางความสนใจจากผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ผลงาน อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน

นายนันทพงษ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับมอบนโยบายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ยกระดับการส่งออก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ผ่านยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และจากนโยบายรัฐบาลที่ผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน จึงมีการส่งเสริมการนำพืชกัญชงมาใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งสอดรับกับแนวคิด BCG Economy Model ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก และเป็นโมเดลในการสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขันให้กับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย รวมทั้งขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มองเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์ใยกัญชง

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายช่องทางการค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ด้วยการศึกษาความต้องการของตลาดในเชิงลึก วิเคราะห์และเชื่อมโยงโอกาสทางการค้ากับข้อมูลภาคการผลิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ เรื่อง ตลาดและการประกอบธุรกิจด้านการค้าสำหรับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตจากใยกัญชง “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ​สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอกัญชง ทั้งระดับหัตถกรรมไปจนถึงอุตสาหกรรมแบบเจาะลึก พร้อมเปิดตัวคู่มือประกอบการตลาดที่มีศักยภาพ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง รวมถึงโอกาสในการส่งออกเพื่อวางแผนด้านการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.ditp.go.th รวมทั้งการจัดแสดงต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากเส้นใยกัญชงที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ประกอบการแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทย ร่วมกับนักออกแบบชั้นนำระดับประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ จำนงค์ นวสมิตวงศ์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย และ “กัญชงไทยจะเป็นฮับแห่งอาเซียนฝันเฟื่อง หรือเรื่องจริง” โดย เอก ทองประเสริฐ Fashion Designer ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทยและเครื่องประดับ,วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินหัวใจสีเขียว ผู้สร้างงานศิลปะจากขยะ และ อภิรัฐ บุญเรืองถาวร ดีไซเนอร์ไทยเจ้าของรางวัลระดับโลก โดย ดร.ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,         ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเจ้าของแบรนด์ “VINN PATARARIN” และดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ ผู้จัดการ บริษัท ดี ดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด

“สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทั้งในระดับอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน รวมกว่า 150,000 ราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศจำนวนมาก

โดยในภาคการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกในปี 2564 กว่า 199,137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย” นายนันทพงษ์ กล่าวสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์ใยกัญชง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก ได้ที่ Fan Page : @familyditp หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มงานสินค้าแฟชั่น โทร. 02 507 8322