พม.โดยการเคหะแห่งชาติ ส่งต่อเวชภัณฑ์ 2,000 ชุด กระจายให้ผู้อยู่อาศัยของการเคหะฯ ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

0
766

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาละลายเสมหะมะขามป้อม และยาฟ้าทะลายโจร ให้กับหน่วยงานในสังกัดของการเคหะแห่งชาติที่ดูแลชุมชน

เพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบาง (เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ) รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 29 จังหวัดทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติต่อไป