พม. มอบ กคช. จัดโครงการประกวด “ชุมชนสดใสฯ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 หวังนำจุดเด่นแต่ละชุมชนมาบูร ณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

0
1549

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซปต์ “ชุมชนดีเด่น” เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน โดยคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความดูแลของ กคช. จำนวนกว่า 700 ชุมชน ทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง ชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 500,000 บาท โดยมี นาย​      ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และชาวชุมชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน สอดรับกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) CSR โครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมชุมชน เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ การพัฒนา และการต่อยอดความรู้ภายในชุมชนของตนเอง พร้อมยกระดับชุมชนให้เป็น “ชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Smart Sustainable Community) ตามแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570

สำหรับการจัดโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2563 เป็นการจัดงานครั้งที่ 12โดยมีแนวคิด “ชุมชนดีเด่น” ซึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความโดดเด่ดในด้านที่กำหนดไว้ 8 ด้าน ได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ด้านสุขภาพและกีฬา ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ด้านผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทชาย และผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทหญิง แต่ละชุมชนจะต้องมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาและต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้

“การกำหนดเกณฑ์ 8 ด้าน เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านขึ้นมา จะทำให้มองเห็นจุดเด่นของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการ การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงการทำให้คนในชุมชนยอมรับและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ชุมชนต้นแบบมาบูรณาการขับเคลื่อนระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกหนึ่งชุมชน จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community) ทั้งในด้านมิติเศรษฐกิจ มิติการ มีส่วนร่วม มิติสุขภาพ และมิติสิ่งแวดล้อม”

สำหรับชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบในโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนดีเด่น” มีทั้งสิ้น 16 ชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนจะได้รับเงินรางวัลชุมชนละ 30,000 บาท ซึ่งชุมชนที่ได้รับรางวัล ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์(แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม(แนวสูง) ด้านการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง10/2 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (แนวสูง) ด้านส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนรังสิต คลอง 8 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) (แนวสูง) ด้านส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองบัวศาลา1) (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) (แนวสูง) ด้านสุขภาพและกีฬา ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) (แนวสูง) และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 (แนวสูง) ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย) (แนวสูง) ด้านผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทชาย ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันป่าตอง) (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 (แนวสูง) และผู้นำชุมชนดีเด่นประเภทหญิง ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนขอยแก่น ระยะ 1-3 (แนวราบ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม. 44) (แนวนสูง)

“การเคหะแห่งชาติในฐานะผู้สร้างบ้านและสร้างชุมชนเข้มแข็ง อยากเห็นการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ รวมถึงการได้เห็นคนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยของตน ดังนั้นโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงามจึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยการนำชุมชนที่มีศักยภาพมาโชว์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนอื่นๆ ต้องการริเริ่มพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป”