พม.บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กลุ่มเปราะบาง ที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

0
909

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษดา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน (ชิโนฟาร์ม) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 949 ราย ณ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พร้อมมอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ”ของกระทรวง พม. ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน รวมทั้งให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อีกด้วย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปให้บริการฉีดแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งสภากาชาดไทย ได้จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่ง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนและยากลำบากจากผลกระทบของโควิด – 19 จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กันยายน 2564

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน“ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ วันที่ 21 กันยายน 2564 ให้บริการกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตบางเขน เขตดอนเมือง รวมถึงลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติที่อาศัยอยู่ในโครงการอาคารเช่าสุขาภิบาล 1 และโครงการอาคารเช่ารามอินทรา รวมทั้งสิ้น 418 ราย ณ โครงการอาคารเช่าสุขาภิบาล 1 เขตคันนายาว

สำหรับวันที่ 24 กันยายน 2564 ให้บริการกลุ่มเปราะบางที่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รวมทั้งสิ้น 949 ราย ณ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง
นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้มอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ” ของกระทรวง พม. ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนทั้งสองวัน รวมทั้งให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อีกด้วย