ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” ประจำปี 2565 สาขาผู้บริหารองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

0
429

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประทานรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” รางวัลประทาน ประจำปี 2565 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับรางวัลดังกล่าว สาขาผู้บริหารองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
การมอบรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565 จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครองพระพุทธศาสนา และเพื่อขัดเกลาเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธให้มีความสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเป็นการสนองคุณงามความดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติชาติตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและชาวชุมชนเป็นแบบอย่างของพุทธศาสกนิกชนที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกด้วย“ขอขอบคุณสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้คัดเลือกผมให้รับรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” ประจำปี 2565 สาขาผู้บริหารองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ผมจะเสียสละมุ่งมั่นทำงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป”