ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน กคช. – กทม.- กองทัพภาคที่ 1 จัด Big Cleaning Day ย่านห้วยขวางลดฝุ่น PM 2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) บูรณาการ

0
1491

ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน กคช. – กทม.- กองทัพภาคที่ 1 จัด Big Cleaning Day ย่านห้วยขวางลดฝุ่น PM 2.5
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) บูรณาการ
ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) กองทัพภาคที่ 1 ชาวชุมชนห้วยขวาง และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ชาวชุมชนห้วยขวาง และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวางและตลาดสด เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและประชาชนที่สัญจรไปมาได้เกิดสุขอนามัยที่ดี

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าสถานการณ์ฝุ่นที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ย้อนกลับมาสร้างวิกฤตให้กับคนไทยเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ที่เรียกว่าค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน (มากกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยช่วงเวลาที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี (ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเริ่มพบความผิดปกติต่อร่างกาย ด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวจึงบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กองทัพภาคที่ 1 ชาวชุมชนห้วยขวาง และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนห้วยขวางที่เปรียบเสมือนเมืองขนาดย่อมเนื่องจากมีอาคารพักอาศัยภายในโครงการ และโดยรอบชุมชนจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกำจัดขยะสะสม ปรับแต่ง ภูมิทัศน์พื้นที่ รวมถึงทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่บริเวณSwiftKey​รอบโครงการ ตลาดสด และทางเท้า ซึ่งถือเป็นการช่วยลดจำนวนฝุ่นละออง PM 2.5 ในบริเวณพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง ทำให้ผู้อยู่อาศัยและประชาชนที่สัญจรไปมามีสุขอนามัยที่ดีลดอัตราการเจ็บป่วยให้น้อยลงได้อีกด้วย

สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day การเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดห้วยขวาง อาคารแฟลตที่ 21 – 30, 32 – 34, 37 – 38 ตลาดผ้า และอาคารพาณิชย์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และเจ้าหน้าที่ กองทัพภาคที่ 1 ให้การสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลพร้อมด้วยนายทหารในการกำกับดูแลมาช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของ นอกเหนือจากโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางแล้วการเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย