ป.ป.ส. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะเด็กในโครงการ Be Smarts Kids

0
913

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดสัมมนาร่วมพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว ด้วยการปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก และการรู้จักคุณค่าในตนเอง ในโครงการ Be Smarts Kids โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะเด็กมาร่วมพูดคุย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปนัดดา

ธนเศรษฐกร ในหัวข้อ “ความสำคัญของ EF กับการพัฒนาทักษะสมองเด็ก”, ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ในหัวข้อ “ความสำคัญของวินัยเชิงบวกกับการพัฒนาเด็ก” และ Benz Apache ในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไรในสื่อโซเชี่ยล” โดยการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยการพัฒนาทักษะสมอง
(Executive Functions : EF) และการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กด้วย EF กับการใช้ชีวิตในยุคโซเชี่ยลเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พัฒนาการที่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยเช่นกัน โดยเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ไปเมื่อเร็วๆนี้