“ประเทศไทย ย้ำความพร้อมในการเสนอจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ต่อสมาชิก BIE”

0
529

29 พ.ย. 2565: ทีมประเทศไทยนำเสนอความพร้อมครั้งที่ 2 (2nd Country Presentation) ในการเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo วาระปี 2027/2028 ต่อคณะกรรมการ Bureau of International Exposition (BIE) และประเทศสมาชิก 170 ประเทศ ระหว่างการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 171 (171st BIE General Assembly)
การนำเสนอความพร้อมครั้งนี้ได้ลงลึกในรายละเอียดของรูปแบบการจัดงานมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของแนวคิด แนวทางการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาจัดแสดง แนวทางการพัฒนาพื้นที่จัดงาน และมาสเตอร์แพลนของการจัดงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก 170 ประเทศ ว่าไทยมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประเทศต่าง ๆ ซึ่งทีมไทยแลนด์ได้นำเสนอเนื้อหาด้วยความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก BIE ได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของไทยในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างความเชื่อมั่นในนามรัฐบาลไทย โดยวีดิทัศน์นำเสนอสาส์นจากนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นเวทีโลก (International Platform) พร้อมสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDGs)

ซึ่งสอดคล้องกับ BCG Model ผ่านการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะทีมประเทศไทย ได้ให้ความมั่นใจต่อประเทศสมาชิก BIE ว่าการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาคมโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเวทีเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลง สร้างความร่วมมือระดับนโยบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เน้นจุดยืนของไทยในการสร้างการดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmony Index) และขับเคลื่อนแนวความคิดการดูแลโลกอย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญหลัก คือ Planet Care Practice และ Nature First Mindset เพื่อนำไปสู่การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เน้นย้ำความสำคัญเรื่องการจัดงานภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ซึ่งสะท้อนนโยบายและเจตนารมณ์ของไทย โดยให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกัน ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง People Planet และ Prosperity ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Living) และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้เป็นจริงตั้งแต่คนรุ่นใหม่ไปจนถึงผู้คนในชุมชนท้องถิ่น

นายยศพล บุญสม ผู้แทนกลุ่มสถาปนิกที่ออกแบบโครงการ นำเสนอแนวคิดและเอกลักษณ์ในการออกแบบพื้นที่ของงาน ภายใต้แนวคิด “Flow of Nature” ซึ่งออกแบบโดยคงพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้มากที่สุด ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในการไปสู่การเป็น Specialised Expo ที่เป็น Carbon Neutral Pilot Project และยังถือเป็น “The First Expo in the Forest” ที่ออกแบบการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างพื้นที่ป่า สายน้ำ และทะเล ตอกย้ำการอยู่ร่วมกันตามแนวคิดของการจัดงานที่จะเป็นชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

เด็กหญิง อัญช์ณฎา ลักขณา Phuket Young Ambassador อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นผู้นำเสนอที่อายุน้อยที่สุด เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ (Future Generation) ที่ตระหนักถึงปัญหาของโลกที่เกิดขึ้น และเป็นตัวแทนในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโต และพร้อมขับเคลื่อนและสร้างประชาคมโลกอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือการลงคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิก BIE ทั้ง 170 ประเทศ โดยThailand Candidature Committee ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานสำคัญ อาทิ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองเจ้าภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทนำในการรณรงค์หาเสียงในนามประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการของ BIE และ ทีเส็บในฐานะหน่วยงานประมูลสิทธิ์ มีมติเห็นชอบแผนงานการดำเนินการรณรงค์หาเสียงและการจัดกิจกรรมตามข้อกำหนด BIE ได้จัดทำข้อมูลประกอบการรณรงค์หาเสียงของประเทศไทย ซึ่งทุกหน่วยงานได้เดินหน้าอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดในการเลือกประเทศเจ้าภาพในเดือน มิถุนายน 2566


ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองที่พร้อมเป็นแบบอย่างการสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน จะสร้างประโยชน์ในทุกระดับ เน้นย้ำว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ในการจัดงานมหกรรมระดับโลก

นอกจากนั้นจะเป็นโอกาสของผู้เข้าร่วมในการเชื่อมโยงกับพลวัตของภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญหากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ไทยจะเป็นพื้นที่ที่ให้ประเทศต่างๆ ได้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน เป็นเวทีสร้างความร่วมมือและผลักดันการแบ่งปันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทุกมิติโดยเฉพาะการใช้พื้นที่หลังการจัดงาน ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพระดับโลก ตามแผนพัฒนาเดิมของโครงการ และตามที่ ครม. อนุมัติ