ประธานกรรมการ กคช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน

0
774

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 และโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการบริหารชุมชนและได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และตัวแทนภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ตั้งโครงการ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาชุมชน พร้อมรับฟังแนวคิดในการพัฒนาชุมชน รวมถึงความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ จากชาวชุมชน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ของทั้ง 2 ชุมชน ทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการสร้างอาชีพภายในชุมชนอีกด้วย