ประกาศ เรื่อง หยุดให้บริการสาขาและศูนย์บริการเดอะวิสดอมในท่าอากาศยาน

0
1721

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขรายงานข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ว่าตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 2 ราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั้น

แม้ว่าผู้ป่วย 2 ราย ดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานธนาคารกสิกรไทย และในปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ของพลเมือง (Civic Duty) ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ธนาคารจึงขอประกาศหยุดการให้บริการสาขา และศูนย์บริการเดอะวิสดอมในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด

รายชื่อสาขา/ศูนย์ ที่ปิดทำการชั่วคราว

1. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ

3. ศูนย์บริการเดอะวิสดอม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Wisdom Lounge)

4. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง

5. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 2

โดยธนาคารให้พนักงานที่ปฎิบัติงานที่สาขา/ศูนย์ ในท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self-quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การตัดสินใจในครั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบแล้ว คือ

1. กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. บมจ. การท่าอากาศยานไทย

4. กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ (ผู้ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง)

หมายเหตุ ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาของธนาคารในบริเวณใกล้เคียงได้ตามปกติ