บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า 3 รางวัลด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน จาก The Asset Triple A และ Alpha Southeast Asia ตอกย้ำผลงานคุณภาพตลาดทุนไทย

0
1496

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านวานิชธนกิจและตลาดทุน จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 และ Alpha Southeast Asia Annual Best Deal & Solution Awards 2021 สองนิตยสารการเงินชั้นนำซึ่งได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและผลักดันธุรกรรมด้านตลาดทุนอย่างเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ 

  1. รางวัล Best IPO in Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 54,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นลำดับที่สองของประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย
  2. รางวัล Best Local Currency Bond in Thailand จาก The Asset Triple A Country Awards 2021 จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 66,000 ล้านบาท และ
  3. รางวัล Best Equity / IPO Deal of the Year in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Asia Annual Best Deal & Solution Awards 2021 จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 38,089 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากหุ้นในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ของประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย 

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน  กล่าวว่าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร การได้รับทั้งสามรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ได้มีส่วนร่วมในธุรกรรมการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทย
ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมไอพีโอของ OR และ TIDLOR ซึ่งต่างได้รับความสนใจและกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ CPALL ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นธุรกรรมการออกหุ้นกู้ครั้งใหญ่ที่สุดของปีแม้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่เศรษฐกิจเปราะบาง สิ่งเหล่านี้ช่วยสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจฯ ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกรายในฐานะเพื่อนคู่คิดระยะยาว และพร้อมระดมทรัพยากรเพื่อนำเสนอทางออกและผลักดันความสำเร็จที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” 

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) 

ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com