บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield สำหรับนักลงทุนสถาบัน IPO 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 นี้

0
1497

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์ บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ KKP G-HYB-H-UI ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ High Yield ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth Investors) โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และมีมูลค่าในการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“ตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มบรรเทาลง ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิตและการส่งออก กลับมาเปิดดำเนินการได้ ช่วยให้บริษัทต่างๆมีกระแสเงินสดที่ดีและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ 

การดำเนินนโยบายการคลังในกลุ่มประเทศหลัก  เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้มีการปรับคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ธนาคารกลาง (FED) ปรับประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2564 ขึ้นเป็นร้อยละ 6.5 จากเดิมที่ร้อยละ4.2 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เคยอยู่ในระดับต่ำมากปรับเพิ่มขึ้น ตามคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะเร่งตัว ในช่วงเวลานี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจึงสูงขึ้น ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ และตลาดหุ้นกู้เอกชนน่าสนใจ เพราะมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

ยิ่งกว่านั้น ธนาคารกลางของประเทศหลักๆ ยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระยะเวลา 2 ปีนับจากนี้ ทำให้สภาพคล่องในระบบยังคงอยู่ในระดับสูง และเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นกู้เอกชนอีกประการหนึ่ง นักลงทุนที่สนใจเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก จึงอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนไปในตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงได้” นายยุทธพล กล่าว

กองทุนเปิด KKP G-HYB-H-UI เป็นกองทุนตราสารหนี้ High Yield ต่างประเทศ และเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund เน้นลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Janus Henderson Global High Yield Bond Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (High Yield) ของภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (sub investment grade) ในอันดับที่เทียบเท่า BB+ หรือต่ำกว่า  บริหารกองทุนโดย Henderson Management S.A. บริษัทจัดการลงทุนที่บริหารกองทุนเชิงรุกแบบ Active Management ด้วยจุดแข็งสำคัญ คือ ความชำนาญในการหาโอกาสการลงทุนและวิเคราะห์คัดสรรตราสารหนี้รายตัว โดยทีมผู้จัดการกองทุนและทีมวิเคราะห์ตราสารหนี้มากประสบการณ์ครอบคลุมหลายภูมิภาคของโลก พร้อมเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ กองทุน KKP G-HYB-H-UI มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลกองทุน KKP G-HYB-H-UI:

 • เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ช่วง IPO ยกเว้น

คำเตือน : 

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
 • การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือ ใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
 • กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ครอบคลุมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com          

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินา​คินภัทร จำกัด