บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเสนอขายกองทุนเปิด เคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED เน้นกลยุทธ์ลงทุนหุ้นที่เติบโตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก เสนอขาย 1-8 ก.พ. 64 นี้

0
1408

1 กุมภาพันธ์ 2564) นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ แบบ Fund of Funds ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป)   ตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนตามแนวคิดการลงทุน (Thematic Investment) หรือลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trends) ของโลก โดยกองทุนมีตัวอย่างเป้าหมายและแนวทางการลงทุน (ณ เดือนมกราคม 2564 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)ในหลากหลายธีมที่โดดเด่นและเป็นธีมระยะยาว 3-5 ปี เช่น 

 • การอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ๆ (New Consumers)
 • แกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Tech Backbone)
 • การดูแลสุขภาพ (Healthcare)
 • ความแข็งแกร่งของธุรกิจคุณภาพดี (Quality)
 • การทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันเพื่ออำนาจสูงสุด(Deglobalization and race to supremacy)
 • ทางเลือกอื่น ๆ ในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจาก สกุลเงิน” (Alternative store of value)
 • สิ่งแวดล้อม (Environment)

โดยการคัดสรรธีมอยู่ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุน ที่ได้รับจากทีมนักวิเคราะห์การลงทุนที่ปรึกษาการลงทุน  ซึ่งก็คือของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำให้กองทุน KKP G-THEME-H ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากธีมหรือเทรนด์ในระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงไม่ได้เจาะจงเพียงแนวใดแนวหนึ่ง

ทั้งนี้ กองทุน KKP G-THEME-H จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ลงทุน 

ด้านมุมมองการลงทุน เป็นที่น่าสังเกตว่า การลงทุนแบบ Thematic Investment ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก กลายเป็นแนวทางการลงทุนที่ถูกกล่าวถึงและนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่แพร่หลายมากขึ้นในต่างประเทศ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเร็วขึ้น  แต่ยังส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค
ในรูปแบบใหม่ๆ (New Consumers Trend)  อีกทั้งก่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การรณรงค์และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG)
อีกด้วย นอกจากนี้ การปิดเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่องไปในระยะยาว  แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าการลงทุนตามแนวคิดดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาวและสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ของโลก จึงนำเสนอกองทุน KKP G-THEME-H แก่นักลงทุนไทยเพื่อประกอบการจัดพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลายและรองรับการเติบโตในระยะยาวมากขึ้นนายยุทธพล กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ข้อมูลกองทุน KKP G-THEME-H:

 • เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
 • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: 0.856%

คำเตือน : 

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ
  ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม