บลจ.ภัทรเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG) เน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50

0
1544

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า บลจ.ภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG) ให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกองทุนมีเป้าหมายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 และคัดเลือกหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นต้น 

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. ภัทร เปิดเผยว่าที่ผ่านมา บลจ.ภัทร  ได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม และกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนมาแล้ว ปัจจุบัน จึงต้องการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุน PHATRA SET50 ESG เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษดังกล่าวให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกมากขึ้น

บลจ.ภัทร มองว่าสภาวการณ์ลงทุนในตลาดหุ้นไทยในระยะจากนี้มีแนวโน้มผันผวน ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นตัวดีขึ้นหลังกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ช่วยเพิ่มการบริโภคในประเทศ ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของไวรัส COVID-19 ตลอดจนสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่สูง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากการเกิดการระบาดรอบสองในประเทศ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน และโอกาสเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของรายย่อย ด้วยเหตุนี้ บลจ.ภัทร มองว่าการกระจายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว อีกทั้งยังเชื่อว่า บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดีจะส่งผลบวกต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาวเช่นกัน จึงได้เสนอขายกองทุน PHATRA SET50 ESG แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นไทยในระยะปานกลางถึงยาว และต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่ามูลค่าที่ลงทุนนายยุทธพล กล่าว 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ www.phatraasset.com  หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง