บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

0
1083

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการ นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 งานประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565