ธ.ออมสิน ร่วมประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

0
1721

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมประชุมรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบาย “Transform เศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายเกี่ยวกับ “การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

โดยในส่วนของธนาคารออมสิน ได้นำเสนอโครงการประชารัฐสร้างสุขสู่ชุมชนเมือง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ การสร้างอาชีพ/ความรู้ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งการสร้างอาชีพธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืนจำนวน 100 แห่ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ, การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ส่วนการสร้างรายได้ ได้มีการส่งเสริมช่องทางการขาย ผ่านตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารได้ออกสินเชื่อต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ สินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 สินเชื่อผู้ใช้แรงงาน สินเชื่อสตรีทฟู้ด และสินเชื่อโอทอปและวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้การร่วมประชุม “รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ” ดังกล่าว เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกัน ได้แก่ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนด้วยการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับรายได้และมีงานทำ