ธ.ออมสิน รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

0
1592

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลการประเมิน ITA Integrity & Transparency Assessment) หรือ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 ในระดับ AA จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดขึ้น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) International Anti – Corupption Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

โดยในปีนี้ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน ITA หรือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 ในระดับผลการประเมิน AA ด้วยคะแนน 96.31 เป็นอันดับที่ 4 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน และเป็นอันดับที่ 12 จาก 8,299 หน่วยงานทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งธนาคารออมสินได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวมเวลา 6 ปี และได้รับผลคะแนนในระดับ AA ถึง 3 ปีติดต่อกัน และเมื่อปีที่ผ่านมาธนาคารออมสินยังได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วย ถือเป็นผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทุกคนได้รวมใจกัน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดตลอดมา ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะช่วยยกระดับให้ธนาคารออมสินเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทำให้ธนาคารออมสิน เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป อันสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ปี 2562 ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562