ธ.ออมสิน ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ

0
1649

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารธนาคารออมสินทั่วประเทศ ประจำปี 2563 “GSB 3 DNA : Goals for Success and Stability by 3 DNA of GSB Sustainable Banking เป้าหมายสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง ด้วย 3 DNA ของธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งความยั่งยืน” พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานปี 2563 โดยมีผู้บริหารทุกระดับจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ Hall 4 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารออมสินในปี 2563 ธนาคารฯ จะมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB SUSTAINABLE BANKING ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด 3 ออม (1)ออมเศรษฐกิจ (2)ออมสังคม (3)ออมสิ่งแวดล้อม ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ธนาคาร ได้แก่ (1)Traditional Banking (2)Social Development Banking และ(3)Digital Banking เพื่อทำกลไก 3 สร้าง (1)สร้างความรู้/สร้างอาชีพ (2)สร้างตลาด/สร้างรายได้ (3)สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ