ธ.ก.ส. และ โออาร์ ร่วมมอบส่วนลดการเติมน้ำมัน ส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุข ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานสู้วิกฤติ COVID-19

0
1415

 ธ.ก.ส. ร่วมกับ โออาร์  มอบส่วนลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในอัตราลิตรละ 0.80 บาท ให้แก่ อสม. อสส. และ  สพฉ. มากกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที    สเตชั่น ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้วิกฤติ COVID-19 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่  ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มากกว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจน เป็นกำลังหลักสำคัญในการฝ่าวิกฤติการระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้  

ด้านนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จะได้ช่วยเติมแรงกาย แรงใจ เพื่อตอบแทนความเสียสละให้กับเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีขวัญและกำลังใจที่จะเป็นด่านหน้าในการช่วยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมา โออาร์ได้ขยายจำนวน พีทีที สเตชั่น เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ในปัจจุบัน โออาร์มีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงรูปแบบของ พีทีที สเตชั่น ด้วยแนวคิด “Living Community” เพื่อให้ พีทีที สเตชั่น เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมความห่วงใย มอบความใส่ใจ ให้กับทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางและการดำเนินชีวิต รวมไปถึงร่วมพัฒนา เติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคน

ในการนี้ ธ.ก.ส. และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ และช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. อสส. และ สพฉ. จัดแคมเปญ “เติมเต็ม ความห่วงใย เพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสา” มอบส่วนลดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที       สเตชั่น (PTT Station) จำนวนกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ  ในอัตราลิตรละ 0.80 บาท เมื่อชำระผ่านบัตร Smart Card อสม. อสส. และ สพฉ. ท่านละไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 รวมทั้งหมด 3 เดือนหรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน โดยเงินส่วนลดจะคืนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของผู้ถือบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือน ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ธ.ก.ส. ได้ให้บริการบัตร Smart Card  อสม. อสส. และ สพฉ. จำนวน 1,052,699 ใบ