ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

0
1145

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายสันติ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2503 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย และพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2525 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาพระนครศรีอยุธยา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านบริหารสาขาในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายพีระพงศ์ คำชื่น เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2505 เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาและปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2527 ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ สาขากาญจนบุรี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานอำนวยการและฝ่ายกฎหมาย และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านกลยุทธ์องค์กรและทรัพยากรมนุษย์    ในปัจจุบัน

   ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป      

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2510 เป็นชาวจังหวัดพิจิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2533 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขามหาสารคาม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นายนพดล ศรีสรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นายนพดล ศรีสรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2504 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัย​           ธรรมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส.ในปี 2525 บรรจุทำงานเป็นพนักงานบัญชีที่สาขาเชียงใหม่ จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอลผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์ดิจิทัล และรองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านกลยุทธ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน