ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

0
1313

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่    22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นางภาวนา เจริญชัยมงคล เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2505 เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2528 ตำแหน่งพนักงานการเงิน สาขาร้อยเอ็ด จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กรในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายโสรัต โสพรรณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2505 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2528 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ด้านเกษตรกร สาขาอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและ  กลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลด้านสายงานอำนวยการในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2505 เป็นชาวจังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2531 ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ สาขานครสวรรค์ จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้    นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายชัพพ์ คงมนต์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2505 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท            พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2531 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขานครสวรรค์ จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบันผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกำกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  นายโยธิน เพิ่มพูล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายโยธิน เพิ่มพูล เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2506 เป็นชาวจังหวัดสระบุรี สำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท รัฐประศาสตร์มหาบัณทิต (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2531 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาตะพานหิน จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลด้านสายงานทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  นายยุวพล วัตถุ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายยุวพล วัตถุ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2507 เป็นชาวจังหวัดสุราษฎรธานี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทการจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2532 ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขานครพนม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานธุรกิจสถาบันและผู้ประกอบการในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2506 เป็นชาวจังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท การจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิต          พัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2532 ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ สาขาพิมาย จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานสายงานธุรกิจบุคคลในปัจจุบัน

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2515 เป็นชาวกรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และ ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มงานกับ ธ.ก.ส. ในปี 2554 ตำแหน่งพนักงานผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลสายงานกลยุทธ์ดิจิทัลในปัจจุบัน