ธ.ก.ส. เข้ารับการสอบทานหลังเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Bond)

0
1243

 นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการประชุม Kick-off Meeting การสอบทานภายหลังการเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในรูปแบบ Video Conference ร่วมกับผู้สอบทานจากภายนอก  (EY Singapore) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ออกและเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ไปเมื่อปีบัญชี 2563 โดยมี EY Singapore เป็นผู้สอบทานจากภายนอกเพื่อให้ความเห็น ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกโครงการก่อนการออกและเสนอขายพันธบัตร การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน ผลการดำเนินงานการจ่ายสินเชื่อและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานภายหลังการเสนอขายพันธบัตร

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากล ASEAN GREEN Bond Standards (ASEAN GBS) และมาตรฐาน International  Capital Market Association Green Bond Principles (ICMA GBP) โดยมีนายณัฐพล วสะสมิทธ์  Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services, EY Thailand เป็นผู้สอบทานหลัก และทีม EY Singapore ร่วมทำหน้าที่สนับสนุนการสอบทาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ