ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ดอกเบี้ย 0.01ต่อปีไปแล้ว 366 กลุ่ม 

0
1357

     ธ.ก.ส.เผยผลการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่  ดอกเบี้ย 0.01 % หรือล้านละร้อยในการเพิ่มศักยภาพการผลิต  การลดต้นทุน การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การรวบรวมผลผลิต เพื่อสร้างรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลไปแล้วจำนวน 366 กลุ่ม วงเงินกว่า 2 พันล้าน

นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 11 มกราคม 2565 ให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งการผลิต การแปรรูป การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย โดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุน  วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยทั้งโครงการ 3.01 ต่อปี  โดยกลุ่มเกษตรกรฯจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละร้อย  ทั้งนี้รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร ร้อยละ 2.875 ต่อปี  และธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยเองร้อยละ 0.125 ต่อปี  ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันกู้  เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30  มิถุนายน 2575  ปัจจุบันปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกรฯไปแล้ว 366  กลุ่ม เป็นเงิน 2,104.70 ล้านบาท  ในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 7 กลุ่ม  เป็นเงิน 8.14 ล้านบาท

     สำหรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่  ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ที่รวมตัวกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป และมีพื้นที่การผลิต ทั้งประเภท​ พืชไร่ ยางพารา ข้าว ปาล์ม   ไม้ผล  พืชผัก  ไม้ดอก   ประมงและปศุสัตว์  รวมกันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป  ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศแปลงใหญ่บ้านตาติด ตำบลในเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นตัวอย่างการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เช่นการซื้อปุ๋ย ยา กระดาษในการห่อดอกเบญมาศ  รวมถึงการขยายองค์ความรู้ในการผลิตต้นพันธุ์เอง  ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกกว่า 43 ราย  ที่สำคัญทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ค้าและผู้ซื้อทั่วประเทศและเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายดอกเบญจมาศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้งหมด  หากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ​       สหกรณ์ฯที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือ Call Center 02 555 0555