ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ดูงานผู้ประกอบการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

0
1218

นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบโจทย์นวัตกรรม ประจำปีบัญชี 2565 พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินกิจการ บ้านหมากม่วง Khao Yai The Mango House Farm ของคุณวราภรณ์ มงคลแพทย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบฟาร์มช้อป (farm shop) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อมะม่วงสุกและผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง อาทิ ไอศกรีมมะม่วง Mango Stick (มะม่วงแช่แข็งเสียบไม้) มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง แยมมะม่วง มะม่วงลอยแก้ว พุดดิ้งมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น ซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัว รวมถึงการผลักดันกิจการสู่การเป็นธุรกิจครบวงจรตลอดห่วงโซ่ และบริษัท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง จำกัด กลุ่มเครือข่ายด้านการเลี้ยงโคนมที่ใช้วัตถุดิบในเลี้ยงโคนมที่มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการเลี้ยงโคนม ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย  ด้านการผลิต จำหน่าย และแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 230 ครัวเรือน รวบรวมน้ำนมดิบ ปริมาณ 41.5 ตันต่อวัน เพื่อส่งจำหน่ายต่อไปยังบริษัทอื่น ๆ

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง              นายทองลักษณ์ หาญศึก นางลดาวัลย์ คำภา กรรมการ ธ.ก.ส. และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ   ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา