ธ.ก.ส. ลงนามร่วมทุน 2 บริษัทผู้ประกอบการภาคการเกษตร

0
973

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ที่ปรึกษาโครงการร่วมทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่าง นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ นายธิติพันธ์ บุญมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว​         บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด  ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “Farmbook” ในการวางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาด ในลักษณะตลาด ซื้อขายล่วงหน้าได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟิวส์         จํากัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการบันทึกแปลงที่ดินของเกษตรกรและ แจ้งการขอชดเชยค่าสินไหมในโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และแพลตฟอร์ม “FarmFeed”

ซึ่งเป็นระบบวางแผนบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาด้วยเซนเซอร์และข้อมูลสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถวางแผนเพาะปลูกได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการลงนามดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มทุนกับผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมโดดเด่นและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาภาคเกษตร เข้ามาร่วมพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดให้กับภาคเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ หอสมุด ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ