ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารกล่องให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0
1481

 นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายกษาปณ์ เงินรวง และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารร่วมมอบน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 10,000 ขวด

เพื่อรองรับการให้บริการของศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบอาหารกล่อง จำนวน 200 ชุด สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีศาสตราจารย์  ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร