ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกสัญญาซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังเส้น

0
449

นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกสัญญาซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังเส้น ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด (สกต. กำแพงเพชร) กับบริษัท ทาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนให้ สกต. กำแพงเพชร จำกัด เป็นหัวขบวนในการรวบรวมมันสำปะหลังเส้นส่งขายไปยังประเทศจีน จำนวน 10,000 ตัน (10,000,000 กิโลกรัม)

ทั้งนี้ สกต. กำแพงเพชร จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังเส้นจากเกษตรกรสมาชิกโดยตรง คัดเลือกเฉพาะมันสำปะหลังที่มีอายุ 8 – 12 เดือน ความชื้นไม่เกิน 15% และทรายไม่เกิน 4% ให้กับบริษัท ทาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 8.60 บาท คิดเป็นมูลค่า 86,000,000 บาท (แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งการส่งมอบเป็น 2 รอบ รอบแรกจำนวน 5,000 ตัน ผู้ซื้อจะขนสินค้าให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 รอบ 2 จำนวน 5,000 ตัน ผู้ซื้อจะขนสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤษภาคม 2566 การเชื่อมโยงและการจับคู่ธุรกิจ นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในการดำเนินธุรกิจให้แก่ สกต. ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างความสมดุลราคาให้กับสินค้าเกษตรต่อไป