ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

0
1156

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง ธ.ก.ส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน จากนั้นคณะผู้บริหารได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานความร่วมมือที่ผ่านมา และการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางวนเกษตร ของธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่การดําเนินกิจกรรมของ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565