ธ.ก.ส. ร่วมงานแถลงข่าวรางวัล Thailand Quality Award 2020

0
1327

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติมอบให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันของประเทศได้ แบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ รางวัล Thailand Quality Award (TQA) รางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC Plus) และรางวัล Thailand Quality Class (TQC)

โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ และนายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัล ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) เป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ