ธ.ก.ส. ร่วมงานแถลงข่าวรางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2565

0
396

นายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (TQA) ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติมอบให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรและเป็นเครื่องมือในการยกระดับความสามารถองค์กรไทยอย่างยั่งยืน

โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ รางวัล Thailand Quality Award (TQA) รางวัล Thailand Quality Class Plus (TQC Plus) และรางวัล Thailand Quality Class (TQC) และในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร Thailand Quality Class Plus : People (TQC Plus) โดยมีดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ห้องมณียา แกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566